Main

Research

Image Gallery

Video Gallery

People

Publications

Press

Teaching

Links

Contact

 

 

 

Group Members:

PI:

Yilong HAN,    韩一龙   room 4447, (852) 2358-7492, yilong(at)ust.hk

Postdoc

Huijun ZHANG 会军 (2015 - )  room 4141, hjzhang(at)ust.hk

Feng WANG 王峰  (2016 - ) room 4141, fengust(at)gmail.com

Joint Postdoc: Xipeng WANG 王锡朋 (2016 - ) xpwang(at)csrc.ac.cn

Ph.D. students:    

Yafei YANG    杨亚飞 (2011- ) room 4141, yyangad(at)ust.hk   

Bo LI              李博  (2012- )    room 4141, bliad(at)ust.hk  

Wei LI             李卫   (2014- )  room 4141, wliba(at)connect.ust.hk

Di ZHOU         周迪  (2014- ) room 4141, dzhouaa(at)connect.ust.hk (Xi'an Jiaotong Univ. visiting student)

Li TIAN           田莉 (2015- ) room 4141, ltianab(at)connect.ust.hk

Hongyang TANG 汤洪阳 (2015- ) room 4141, htangac(at)connect.ust.hk

M.Phil student:

Siteng WANG  王斯腾 (2015- ) room 4141, swangaj(at)connect.ust.hk

room 4141, phone 23587524

Technician:

Liang Xi, Xictor, PANG   room 4146, (852) 23588892, phx(at)ust.hk

___________________________________________________________________________________

Past people:

Postdoc: Zhongyu ZHENG 郑中玉 2008, 2010 (中科院力学所,副研究员)

Jun MA 马军 2015-2016 (湖北工业大学)

Ph.D.:

Feng WANG   王峰 2009-2014 (postdoc in Boston Univ. Physics Dept., then HKUST)

Yi PENG  彭毅  2008-2014 (postdoc in Univ. of Minnesota, Dept. of Chemical Engineering)

Ziren WANG  王梓任  (2007-2012) (Youth 1000-plan Scholar, Physics Dept., Chongqing Univ. China)

M.Phil: Xin Cao (2012-2014)

Undergraduate students:

WANG Shu-Yuan, LIANG Qi, Jesse DAY (visiting student from Yale Univ.)  XU Lienong, WANG Siteng, LIN Sikun, Hugo Wai Leung MAK, YOU Yingbing, XIE Ayu Xie, ZHANG Chi, TAM Tsz Yan

__________________________________________________________________

(Oct.2014) left to right: LI Bo, LIAO Maijia, ZHOU Di, HAN Yilong, LI Wei, CAO Xin, YANG Yafei, MA Jun.

(2010)

CHAN Manki, WANG Ziren, HAN Yilong, ZHENG Zhongyu, PENG Yi, WANG Feng)

(Aug. 2012)

front: LI Bo, LIAO Maijia, WANG Ziren, PANG Liangxi

back: WANG Feng, PENG Yi, HAN Yilong, YANG Yafei